OZNAMY

Nové veterinárne liečivá

Veterinárne liečivá

Výroba úľov

Výrobca úľov

Obežník č.8/2021 žiadosť o poskytnutie pomoci na podporný rok 2021/2022

Obežník č.8/2021

Vyhlásenie k 2% dane za rok 2020

Tlačivo v sekcii Dokumenty

Obežník SZV č. 5/2021 k celoslovenskému monitoringu úhynu včiel.

Obežník SZV č. 5/2021.

OBJEDNÁVKA VETERINÁRNYCH LIEČIV A PRÍPRAVKOV PRE VČELY NA ROK 2021.

Kto má záujem o dotácie na technické prostriedky medomety atď. pri včelárení na podporný rok 2021-2022 prosím o nahlásenie nášmu predsedovi.

Oznamujeme členom SZV ZO Gelnica, že medzistienky v tomto roku nebude možné objednať prostredníctvom organizácie.

Každý včelár si pre rok 2021 zabezpečuje medzistienky individuálne

List SZV ku kurzom vykonávaným SOŠ Banská Bystrica v podpornom roku 2020/2021

Obežník SZV č.30/2020 - ku kurzom vykonávaných SOŠ Banská Bystrica v podpornom roku 2020/2021

Príručka pre žiadateľa o poskytovaní pomoci 2020/2021

Príručka pre žiadateľa 2020/2021

List ministrovi Janovi Mičovskemu

Ziadosť o pomoc a podporu

Vyhlasenie ohnísk moru včelieho plodu Mnišek nad Hnilcom a SNV

Vyhlasenie ohnísk moru včelieho plodu 1.7.2020

NEPREHLIADNITE !!!- výzva k 2% dani z príjmu

2% dane z príjmu pre ZO SZV Gelnica - podporíte nákup Lipy malolistej

Výzva týkajúca sa moru včelieho plodu, príloha 1, príloha 2, príloha 3

Výzva Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

Vyhláška č. 285/2017 Z.z. o identifikácii a registrácii včelstiev s účinnosťou od 1.12.2017.

Príloha č. 1 - Oznámenie o chove včelstiev, Príloha č.2 - Ročné hlásenie o stanovišti včelstiev, Príloha č.3 - Hlásenie zmien, Príloha č.5 - Vzor informačnej tabule a stanovišťa včelstva

Príručka pre žiadateľa o poskytovaní pomoci 2019/2020

Príručka pre žiadateľa 2019/2020

Nové nariadenie vlády 337/2019

Nové nariadenie vlády 337/2019 o poskytovaní pomoci

Národný včelársky program 2020,2021, 2022

Sekcia:Výška pomoci 2020,2021, 2022
O nás

Prvá zmienka o včelárení na Spiši a zrejme aj samotnej Gelnickej doline, nájdeme vo vzácnej latinskej listine vydanej v roku 1278 Uhorským kráľom Ladislavom IV. Listina je uložená v bývalom kráľovskom archíve v Budapešti a spravoval sa ňou aj mýtny poplatok pre Gelnicu. Vznik včelárskej organizácie v Gelnici v starobilom banskom mestečku sa dátuje už od roku 1924, keď bola založená včelárska organizácia nemecká. Príchodom nového veliteľa žandárov menom Kereš bol za aktívnej účasti včelárov z radov žandárov založený slovenský spolok včelárov v roku 1928 s počtom 16 členov. Ku koncu roka počet vzrástol na 32 členov. Predsedom sa stal veliteľ priateľ Kereš. Pri zakladaní tohto spolku bol priateľ Ján Panulin, ktorého na valnom zhromaždení spolku 11. decembra 1932 volili za predsedu. Predsedom bol až do roku 1938 po zrušení spolku bolí členovia registrovaní vo včelárskom spolku v Levoči.

Po skončení 2. svetovej vojny sa v roku 1946 znovu založila Slovenská včelárska organizácia ktorej zakladateľom bol priateľ Ján Panulin a stal sa aj jej predsedom. Spolu zakladateľmi boli aj Ján Varga vykonával funkciu tajomníka a Ján Klein z Veľkého Folkmára bol členom výboru a dopisovateľom. Náplň činnosti organizácie v tomto období bola zameraná na riešenie úhynu včelstiev zapríčinený únikom arzénu do ovzdušia zo závodu Kovohuty Krompachy. Poriadaním včelárskych nediel každý rok v inej obci, ktoré mali a majú svoj význam v tom že sa včelári navzájom spoznávajú a vymieňajú si svoje skúsenosti a poznatky o práci so včelami. Organizovali sa zdravotne prednášky na liečbu včiel, kurzy na pečenie medového pečiva v jednotlivých obciach. Ako prvý sa uskutočnil v Gelnici roku 1957, v Smolníku r. 1962, vo Veľkom Folkmári v r. 1968. Kurz na výrobu slamených úľov sa konal v Gelnici r. 1959. Na základných školách sa zakladali krúžky mladých včelárov a to: v Jaklovciach, v Mníšku nad Hnilcom, Smolníku a Gelnici. Túto činnosť riadil a zabezpečoval výbor pod vedením predsedu priateľa Jána Panulína od roku 1946-1969. V roku 1970 na výročnej členskej schôdzi bol zvolený nový 13 členný výbor, za predsedu bol zvolený priateľ Štefan Masarč, tajomník Ján Varga a predseda revíznej komisie priateľ Ján Jendruch. Tento výbor pokračoval v činnosti predchádzajúceho výboru. V tomto období sa uskutočňovalo nové územné členenie organizácie a tak sa vytvorila základná organizácia včelárov zo 16. obci obvod so sídlom v Gelnici s 286 členmi a 2610 včelstvami. V roku 1972 to už bolo 321 členov a 2893 včelstiev.

Činnosť organizácie bola zameraná na starostlivosť o zdravie včiel, konaním zdravotných prednášok, premietaním filmov so zdravotnou tématikou, poriadaním kurzov medového pečiva, organizovanie včelárskych nediel a kurz chovu včelích matiek. Tento výbor ukončili svoju činnosť v roku 1981. Vo voľbách na výročnej členskej schôdzi v roku 1981/82 bol zvolený nový výbor 15 členný. Predsedom sa stal priateľ František Kováč z Gelnice Háj, za tajomníka bol zvolený priateľ Juraj Marcinek, predsedom rev. komisie bol František Kuchta z Helcnanoviec. Zvolením priateľa Marcineka za tajomníka základnej organizácie slovenského zväzu včelárov započali sa znovu zakladať krúžky mladých včelárov pri základných školách v Jaklovciach a Gelnici, ktorý viedol priateľ učiteľ Marcinek. Tento krúžok vykazoval veľmi dobrú činnosť a na okresných súťažiach sa viac krát umiestnil na prvom mieste.

Od ukončenia funkčného obdobia tohto výboru v roku 1991 sa do roku 2001 uskutočnilo päť výročných členských schôdz, na ktorých boli zvolené nové výbory. Predsedami sa stali títo členovia:
Jozef Kuchár 1991 - 1992
Ľudovit Almassy 1992 - 1995
Gustav Marcinko 1996 - 1998
František Kuchta 1999 - 2000
Jozef Horváth 2001 - 2013

Vstupom Slovenska do Európskej únie v roku 2004 sa v značnej miere pripravovala aj zmena zákonov a nariadením v poľnohospodárstve týkajúce sa aj chovu včiel. Aby sa mohli nové zmeny v tejto oblasti včas zabezpečovať - realizovať sa do výboru základnej včelárov zvolili mladší funkcionári ktorí ovládajú prácu s počítačmi, pretože celý systém komunikácie s výkonným výborom Slovenského zväzu včelárov je len cez internet a elektronickou poštou.

Na výročnej členskej schôdzi 20.2.2005 bol zvolený nový výbor a rev. komisia v tomto zložení: Výbor: Predseda Jozef Horváth
Podpredseda Ján Šmida
Tajomník Jozef Šuster
Hospodárka Mária Krempová
Členovia Ladislav Colder, Cyril Cehuľa, Gejza Kelner
Revízna komisia:
Predseda Alexander Lorman
Členovia František Lorinc, Jaroslav Frintd

Činnosť základnej organizácie a výboru bola a je zameraná na: Liečbu včiel proti Varoáze a tlmenie moru včelieho plodu včasným diagnostikovaním - prehliadkami. Spracovaním projektov na financie z EÚ. Spracovanie projektu na štátne dotácie. Konanie včelárskych nediel. Konanie Odborných prednášok a premietanie filmov. Tématické zájazdy do zahraničia a na národné výstavy Slovenska. Školenia odborných veterinárnych asistentov. V čase spracovávania podkladov pre túto knihu o Gelnici sa dňa 10.8.2008 konala včelárska nedeľa, ktorá bola svojim obsahom iná než tie predošlé. Iná preto že základná organizácia slovenského zväzu včelárov slávila 80. výročie jej založenia. Na počesť tohto výročia bola v rímsko - katolickom kostole v Gelnici vysvätená zástava základnej organizácie. Na zástave je zobrazených 18 erbov obci čo naznačuje, že organizácia ma 18. obvodov v 18. obciach Hnileckého a Hornáckeho regiónu s počtom 1839 včelstiev a 166 včelárov. Pri tejto príležitosti boli za svoju prácu v prospech organizácie vyznamenaní funkcionári, členovia a sponzori. V príhovore predsedu bolo vyslovené srdečné poďakovanie všetkým tím ktorí od roku založenia organizácie t.j.rok 1928 až po dnešný deň boli a sú členmi a funkcionármi základnej organizácie v Gelnici.

Na výročnej členskej schôdzi 15.3.2010 bol zvolený nový výbor a revízna komisia v tomto zložení:
Predseda: Jozef Horváth
Tajomník: Jozef Šuster
Pokladník: Anton Golitko
Členovia: Ladislav Czolder, Cyril Cehuľa, Gejza Kellner
Revízna komisia
Predseda: Ján Šmida
Členovia Imrich Hudák, Jaroslav Frintd

Počas Včelárskej nedele 25.3.2013 bol zvolený nový predseda a tajomník:
Predseda: Cyril Cehuľa
Tajomník: Ján Kaľavský
Pokladník: Anton Golitko
Členovia: Ladislav Czolder, Cyril Cehuľa, Jaroslav Mitrík
Revízna komisia
Predseda: Ján Šmida
Členovia Imrich Hudák, Jaroslav Frintd

Dokumenty

Dokumenty na stiahnutie - Včely ZO Gelnica

Fotogaléria

ČLÁNKYVIDEÁKONTAKT

Prosím vyplňte nižsie každé pole, aby bolo možné odoslať správu z kontaktného formuláru.

Kontaktné údaje

AdresaPredseda - Jozef Šuster
Tehelná 6/23,
05 601 Gelnica

Mobil +421 908 667 362

E-mail suster.gl@gmail.com

Predseda -
Jozef Šuster
AUVL 0908667362 / suster.gl@gmail.com

Tajomník -
Jaroslav Mitrík
AUVL 0902374114 / mitrikjaroslav@gmail.com

Pokladník -
Pavel Fedorík Ing.
AUVL 0917110920 / pf.pawe55@gmail.com

Predseda revíznej komisie -
Tomáš Rybár
AUVL 0911945787 / fischy13@gmail.com

Dôverníci

Pavol Hudák 0903207065 / pavolh33@gmail.com / Švedlár, Stará Voda

Jozef Kašický 0907904649 / jozef.kasicky76@gmail.com / Mníšek Nad Hnilcom

Ľubomír Krompaský AUVL 0907997074 / lubomir.krompasky@gmail.com / Smolník, Smolnícka Huta, Úhorná.

Anton Golitko 0917453154 / antongolitko@zoznam.sk / Helcmanovce

Michal Gordan AUVL 0904501221 / michal.gordan@prakovce.sk / Prakovce

Dušan Tomečko Ing. AUVL , web administrátor 0908311463 / dusantomecko@yahoo.com / Gelnica st. mesto

Peter Šuster AUVL 0903192851 / tlak1@centrum.sk / Gelnica n .mesto

Jaroslav Mitrík AUVL 0902374114 / mitrikjaroslav@gmail.com / Žakarovce, Jaklovce, Mária Huta

Peter Olejár AUVL 0918817303 / olejarp@gmail.com / Veľký Folkmar, Kojšov

Ľubomír Fidler Ing. 0903900773 / fidler.lubo@gmail.com / Margecany

Ábel Filo AUVL 0905229485 / filo_abel@centrum.sk / Richnava, Kluknava, Hrišovce, Krompachy.

Miloš Pinčák AUVL 0902228015 / milkoapis@gmail.com

Ján Kujnisch AUVL 0534896143

Regionálna veterinárna a potravinová správa Spišská Nová Ves -
Dana Svitaničová MVDr.
0534821260, 0905967079

*AUVL –asistent úradného veterinárneho lekára